Dopasuj rozmiar czcionki

Menu witryny

Samorz眃 Wojew骴ztwa Wielkopolskiego

Polecam

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

Wojew骴zki Zjazd Delegat體 PSL 2012Designed by:

B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email

Przywi眤uj眂 szczeg髄n wag do poszanowania prywatno禼i u縴tkownik體 odwiedzaj眂ych niniejszy serwis uprzejmie informujemy, 縠 w serwisie www.krzysztofgrabowsku.eu wykorzystywane s tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, kt髍e przechowywane mog by w dziennikach log體 systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa si za zgod os骲, kt髍ych dotycz, zgodnie z prawem, w spos骲 gwarantuj眂y ich bezpiecze駍two.

W serwisie przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, 縠 znamy publiczne adresy IP, z kt髍ych u縴tkownicy przegl眃aj tre禼i informacyjne naszego serwisu. Przegl眃ane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Znamy r體nie:

czas nadej禼ia zapytania http,

czas wys砤nia odpowiedzi http,

nazw stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protok蟪 http,

informacje o b酬dach, jakie nast眕i硑 przy realizacji transakcji http,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u縴tkownika (referer link) - w przypadku gdy przej禼ie do strony serwisu nast眕i硂 przez odno秐ik,

informacje o przegl眃arce u縴tkownika.

Dane te nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegl眃aj眂ymi strony Serwisu. Dla zapewnienia jak najwy縮zej jako禼i serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu okre秎enia, kt髍e strony odwiedzane s najcz甓ciej, jakie przegl眃arki stron WWW s stosowane, czy struktura strony nie zawiera b酬d體, itp.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u縴tkownikach serwisu ani 秎edzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuj danych osobowych u縴tkownik體.

Dla niniejszego serwisu przechowujemy nast阷uj眂e pliki Cookies, kt髍e tworzone s i istniej tylko w okre秎onym odpowiednio czasie. S one niezb阣ne dla prawid硂wego dzia砤nia poszczeg髄nych element體 serwisu.

Nazwa Cookie牋 Rodzaj Cel i zawarto舵

__umta, __umtb,

__umtc, __umtz牋牋牋牋牋牋 Sesyjne牋牋牋牋牋牋 Statystyki Google Analytics.

side-panel-status牋牋牋牋牋 Sesyjne牋牋牋牋牋牋 Zapami阾ywanie ustawie widoku.

Serwis zawiera odno秐iki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialno禼i za zasady zachowania prywatno禼i obowi眤uj眂e na tych stronach. Namawiamy, by po przej禼iu na inne strony, zapozna si z polityk prywatno禼i tam ustalon. Bie勘ca polityka prywatno禼i dotyczy tylko niniejszego serwisu.

U縴tkownik wyra縜 zgod na dost阷 do informacji przechowywanej na jego urz眃zeniu ko馽owym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plik體 Cookies pochodz眂ych z bie勘cej strony w jego urz眃zeniu ko馽owym, za pomoc ustawie zainstalowanego przez niego oprogramowania.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie s硊勘ce do przegl眃ania stron internetowych (przegl眃arka internetowa) domy秎nie dopuszcza przechowywanie plik體 Cookies w urz眃zeniu ko馽owym u縴tkownika. U縴tkownicy stron WWW mog dokona w ka縟ym czasie zmiany ustawie dotycz眂ych plik體 Cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeg髄no禼i w taki spos骲, aby blokowa automatyczn obs硊g plik體 Cookies w ustawieniach przegl眃arki internetowej b眃 informowa o ich ka縟orazowym zamieszczeniu w urz眃zeniu u縴tkownika portalu. Szczeg蟪owe informacje o mo縧iwo禼i i sposobach obs硊gi plik體 Cookies dost阷ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl眃arki internetowej). Warto pami阾a, 縠 ograniczenia stosowania plik體 Cookies mog wp硑n辨 na niekt髍e funkcjonalno禼i dost阷ne na stronach internetowych portalu.

Poni縠j znajd Pa駍two w jaki spos骲 mo縩a zmieni ustawienia dotycz眂e wykorzystywania plik體 Cookies w popularnych przegl眃arkach internetowych.

Internet Explorer

Konfiguracja mo縧iwa po otwarciu karty: Prywatno舵.

W menu przegl眃arki nale縴 wybra: Narz阣zia > Opcje internetowe> Prywatno舵 > przycisk: Zaawansowane > wybra odpowiednie ustawienia.

Mozilla Firefox

Konfiguracja mo縧iwa po otwarciu karty: Prywatno舵.

W menu przegl眃arki nale縴 wybra: Narz阣zia > Opcje > Prywatno舵 > wybra odpowiednie ustawienia.

Google Chrome

Trzeba klikn辨 na menu (w prawym g髍nym rogu) nastepnie Ustawienia Google Chrome i pozycj: Ustawienia > Poka ustawienia zaawansowane > w sekcji ?Prywatno舵? trzeba klikn辨 przycisk ?Ustawienia tre禼i? > wybra odpowiednie ustawienia.

W przypadku zmiany obowi眤uj眂ej polityki prywatno禼i, wprowadzone zostan odpowiednie modyfikacje do powy縮zego zapisu.

Czas nadej禼ia zapytania http ? okre秎a czas uzyskania przez serwer www 勘dania u縴tkownika o podanie informacji np.: 勘dan stron www.

Czas odpowiedzi strony http ? okre秎a czas, w kt髍ym serwer www udzieli odpowiedzi na 勘danie u縴tkownika.

protok蟪 http ? (ang. Hypertext Transfer Protocol ? protok蟪 przesy砤nia dokument體 hipertekstowych) to protok蟪 sieci WWW (ang. World Wide Web).

protok蟪 SSL ? protok蟪, s硊勘cy do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

URL (ang. Uniform Resource Locator) ? oznacza ujednolicony format adresowania zasob體 (informacji, danych, us硊g) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najcz甓ciej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania s硊縴 do identyfikowania wszelkich zasob體 dost阷nych w Internecie.

nawigacja w serwisie ? przemieszczanie, przechodzenie u縴tkownika pomi阣zy poszczeg髄nymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

sesja ? to w informatyce obiekt, zapami阾uj眂y przez pewien czas na serwerze szczeg蟪y dotycz眂e po潮czenia z klientem. Cech charakterystyczn sesji jest to, 縠 przypisane do niej dane maj przewa縩ie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwie駍twie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane s w plikach Cookie lub w adresie URL.

sesyjny plik Cookie ? jest tworzony i wyst阷uje w okre秎onym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez u縴tkownika. Zamkniecie okna przegl眃arki ze stron serwisu powoduje usuni阠ie utworzonego pliku.

automatyczny skrypt ? jest to kod programu, kt髍y automatycznie przegl眃a i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar